Działamy  od 1963 roku – jesteśmy przedszkolem publicznym.

Zapewniamy warunki do wielokierunkowej aktywności, organizując różnorodne, ciekawe formy zajęć oraz  wykazując dbałość o bazę przedszkola.

Istniejemy, by pomagać rodzicom w procesie wychowania, opieki i edukacji najmłodszych dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Efektywnie wspomagamy rodzinę w ukierunkowaniu rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w korelacji ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym.

Chcemy wychować samodzielne, twórcze, otwarte na kontakty z innymi, wszechstronnie rozwinięte dziecko, przygotowane do podjęcia obowiązków szkolnych.

Każde dziecko jest dla nas jednakowo ważne, bez względu na jego poziom rozwoju intelektualnego i ruchowego.

Oferujemy dobrze wyposażone sale dydaktyczne, smaczne i zdrowe posiłki, wykwalifikowaną, fachową kadrę pedagogiczną, miły personel obsługowy, kameralne warunki, przyjemne otoczenie przyrodnicze, bezpieczeństwo i partnerskie relacje.

 

Konsultacje dla rodziców:

Grupa I – wtorek 12:00 – 13:00

Grupa II – środa 12:00 – 13:00

Grupa III – wtorek 12:00 – 13:00

Grupa IV – środa 12:00 – 13:00

Grupa V – środa 13:00 – 14:00

Na konsultacje zapraszamy po wcześniejszym umówieniu się
z wychowawcą.

 

O nas

Priorytety

 • Wszyscy jesteśmy współgospodarzami przedszkola.
 • Dbamy o wszechstronny rozwój dzieci.
 • Odkrywamy wraz z dziećmi otaczający świat jego przeszłość i teraźniejszość.
 • Dbamy o najbliższe środowisko przyrodnicze.

Najważniejsze cele:

 • Realizacja powyższych priorytetów.
 • Osiąganie efektów w różnorodnych zakresach działalności przedszkola wykazanych poniżej.
 • Utrzymywanie wysokiej jakości usług edukacyjnych.
 • Kształtowanie świadomości pracowników oraz rodziców względem celów przedszkola i potrzeb dzieci.

  Przedszkole:

 • Przyjazne dzieciom, rodzicom i środowisku.
 • Nowoczesne, dobrze zadbane pod względem estetyki, BHP.
 • Dobrze wyposażone w meble, sprzęt i pomoce dydaktyczne.
 • Posiadające odremontowane łazienki oraz inne pomieszczenia użytkowe.
 • Z nowoczesnym zapleczem kuchennym i gospodarczym.
 • Posiadające ładny, zadbany ogród oraz nowoczesny plac zabaw spełniający normy bezpieczeństwa.

Nauczyciele naszego przedszkola to:

 • Mądrzy i odpowiedzialni pedagodzy, w pełni zaangażowani w pracę, w celu podwyższania jakości pracy przedszkola.
 • Zgodnie współpracujący zespół.
 • Pedagodzy ciągle doskonalący się, twórczy, stosujący nowoczesne koncepcje pracy z dziećmi.
 • To zespół dobrze współpracujący z rodzicami , traktujący ich jak partnera i pierwszego nauczyciela dziecka.
 • Pedagodzy otwarci na potrzeby przedszkola, dziecka i rodziny.
 • Ludzie otwarci, posiadający ciekawe hobby, dbający o dobry własny wizerunek,  bogaci duchowo, dążący do wzrostu potrzeb kulturalnych i estetycznych dzieci.
 • Realizatorzy różnorodnych własnych, programów autorskich oraz innych programów edukacyjnych bądź niekonwencjonalnych metod i form pracy oraz rozwiązań edukacyjnych.

Poprzez twórczą realizację zasad Podstawy Programowej oraz priorytetów, absolwenci przedszkola to:

 • Wesołe, uśmiechnięte dzieci.
 • Dzieci zaciekawione światem, nauką i sztuką, otwarte na poznawanie, doświadczanie, odkrywanie i działanie.
 • Dzieci silne emocjonalnie, potrafiące rozwiązywać trudności oraz świadome swoich mocnych i słabych stron, gotowe do podejmowania różnorodnych wyzwań.
 • Dzieci samodzielne w samoobsłudze, zgodnie współdziałające w zespole.
 • Dzieci, które osiągnęły gotowość szkolną, gotowe do zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń.
 • Mali patrioci, zaciekawieni historią i przyrodą swojego kraju i regionu.
 • Dzieci zaciekawione przeszłością świata i osiągnięciami techniki.
 • Dzieci kulturalnie odnoszące się do siebie nawzajem oraz osób dorosłych – potrafiące zachować się w każdej sytuacji.
 • Dzieci znające zasady bezpiecznego zachowania się w domu, przedszkolu i na podwórku.
 • Dzieci sprawne fizycznie, znające zasady mini gier sportowych, potrafiące zorganizować sobie zabawę na podwórku.

Stwarzamy atmosferę otwartości i życzliwości a rodzice wychowanków są:

 • Otwarci na potrzeby przedszkola oraz dzieci.
 • Chętnie współpracujący z przedszkolem i jego personelem.
 • Aktywni i świadomi celów i założeń przedszkola.
 • Wspomagający przedszkole na co dzień w jego trudnościach i dążeniach.
 • Współgospodarze przedszkola.
 • Wspierają przedszkole w trudnościach finansowo-gospodarczych oraz w poszukiwaniu sponsorów.

 

 

Program nauczania

Pracujemy według programu

„Wokół przedszkola” -program wychowania przedszkolnego oparty na warstwicowej koncepcji wychowania Stefana Kunowskiego red. M. Kwaśniewska,  W. Żaba-Żabińska, J.Lendzion MAC  Edukacja

Jego koncepcja dostosowana jest do założeń Podstawy programowej wychowania przedszkolnego z dnia

14 lutego 2017 roku.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wskazuje cel wychowania przedszkolnego, zadania profilaktyczno-wychowawcze przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej i innej formie wychowania przedszkolnego, zwanych dalej „przedszkolami”, oraz efekty realizacji zadań w postaci celów osiąganych przez dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego.

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego

 1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
  1. zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne;
  2. wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;
  3. spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku;
  4. komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.;
  5. uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;
  6. inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny;
  7. wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;
  8. wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;
  9. wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.
 2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
  1. rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;
  2. szanuje emocje swoje i innych osób;
  3. przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu, np. w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a także w nowej grupie dzieci i osób dorosłych;
  4. przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;
  5. rozstaje się z rodzicami bez lęku, ma świadomość, że rozstanie takie bywa dłuższe lub krótsze;
  6. rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;
  7. szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników;
  8. zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;
  9. wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;
  10. dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę;
  11. dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.
 3. Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
  1. przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;
  2. odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej;
  3. posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem;
  4. używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;
  5. ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;
  6. nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;
  7. respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby;
  8. obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;
  9. komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.
 4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
  1. wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;
  2. wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;
  3. odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;
  4. rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności;
  5. odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;
  6. wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom;
  7. eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;
  8. wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru;
  9. czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;
  10. wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej;
  11. wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;
  12. klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);
  13. eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości przedmiotów, wykorzystując np. dłoń, stopę, but;
  14. określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;
  15. przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;
  16. posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy;
  17. rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nominałach, porządkuje je, rozumie, do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym;
  18. posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;
  19. podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;
  20. wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód;
  21. rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie; uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności; powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami;
  22. reaguje na proste polecenie w języku mniejszości narodowej lub etnicznej, używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie w zabawie i innych podejmowanych czynnościach: powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych wspieranych np. obrazkiem, rekwizytem, gestem; zna godło (symbol) swojej wspólnoty narodowej lub etnicznej;
  23. reaguje na proste polecenie w języku regionalnym – kaszubskim, używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie w zabawie i innych podejmowanych czynnościach: powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych wspieranych np. obrazkiem, rekwizytem, gestem, zna godło (symbol) swojej wspólnoty regionalnej – kaszubskiej.

 

Ramowy rozkład dnia

7:00 – 7:45

schodzenie się dzieci
praca indywidualna z dzieckiem
przygotowanie do zajęć i zabaw o różnorodnej tematyce rozwijających zasób słownictwa, poszerzających doświadczenia dziecka
zabawy samodzielne i organizowane

7:45 – 8:00

wietrzenie sal

8:15 – 8:30

ćwiczenia poranne
czynności higieniczne w łazience

8:30 – 9:00

śniadanie

9:30 – 11:20

blok zabawowo-zajęciowy w sali lub na powietrzu
spacery, wycieczki

11:20 – 11:30

wietrzenie sal

11:30 – 12:00

drugie śniadanie

12:00 – 13:15

Grupa I i II: odpoczynek na leżaczkach
Grupa III, IV i V: praca w małych zespołach, zabawy i zajęcia o różnej tematyce, rozwijanie zainteresowań, zabawy na powietrzu

13:30 – 14:00

obiad

14:30 – 17:00

praca indywidualna z dzieckiem, utrwalenie zdobytych wiadomości
rozbudzanie zainteresowań i aktywności
wyjście do ogrodu

 

W kilku słowach

Jesteśmy przedszkolem, które wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka, mając na względzie jego wrodzony potencjał i możliwości rozwojowe, oraz  zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa.

 

MISJA

”WSZYSTKIEGO, CO NAPRAWDĘ TRZEBA WIEDZIEĆ O TYM, JAK ŻYĆ,

CO ROBIĆ I JAK POSTĘPOWAĆ, NAUCZYŁEM SIĘ W PRZEDSZKOLU.”

Robert Fulghum

 

Działamy  od 1963 roku – jesteśmy przedszkolem publicznym.

Zapewniamy warunki do wielokierunkowej aktywności, organizując różnorodne, ciekawe formy zajęć oraz  wykazując dbałość o bazę przedszkola.

Istniejemy, by pomagać rodzicom w procesie wychowania, opieki i edukacji najmłodszych dzieci w wieku od 1 roku do 6 lat.

Efektywnie wspomagamy rodzinę w ukierunkowaniu rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w korelacji ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym.

Chcemy wychować samodzielne, twórcze, otwarte na kontakty z innymi, wszechstronnie rozwinięte dziecko, przygotowane do podjęcia obowiązków szkolnych.

Każde dziecko jest dla nas jednakowo ważne, bez względu na jego poziom rozwoju intelektualnego i ruchowego.

Oferujemy dobrze wyposażone sale dydaktyczne, smaczne i zdrowe posiłki, wykwalifikowaną, fachową kadrę pedagogiczną, miły personel obsługowy, kameralne warunki, przyjemne otoczenie przyrodnicze, bezpieczeństwo i partnerskie relacje.

 

Warunki bazowe i organizacja pracy

Przedszkole mieści się w wolnostojącym  budynku. Do dyspozycji mamy następujące pomieszczenia:

 • na parterze – hol, szatnia, pomieszczenia administracyjne i sanitarne, 2 sale zajęć z łazienkami i zapleczami, zmywalnie,
 • na piętrze – 3 sale zajęć , 2 łazienki, hol, kuchnia i inne pomieszczenia gospodarcze.

Dużym atutem przedszkola jest duży ogród z urozmaiconą roślinnością, wyposażony w wiele urządzeń terenowych dostosowanych dla dzieci najmłodszych i starszych przedszkolaków.

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17 00. W tym czasie odbywają się zabawy i zajęcia podejmowane z inicjatywy dzieci oraz planowane i inspirowane przez nauczycielki.

W godzinach porannych odbywają się najczęściej zabawy indywidualne, zespołowe, integracyjne, czynności  organizacyjno-porządkowe, zajęcia indywidualne: wyrównawcze czy o  charakterze korekcyjno- kompensacyjnym.

W drugiej części dnia prowadzone są zasadnicze zajęcia, w czasie których realizuje się większość treści programowych ujętych w miesięcznych planach pracy opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej, organizowane są imprezy, z których wiele ma charakter cykliczny, a więc jest wpisanych na stałe w program wychowawczy przedszkola.

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

Kadra pedagogiczna posiada kierunkowe kwalifikacje zawodowe oraz na bieżąco dba o własne doskonalenie zawodowe i podnoszenie jakości pracy z dziećmi. Korzystając z ofert ośrodków doskonalenia nauczycielki systematycznie uczestniczą w różnego rodzaju kursach, warsztatach i szkoleniach, co udokumentowane jest stosownymi zaświadczeniami. Aktywnie doskonalą również swoje umiejętności wychowawcze, wzbogacają wiedzę merytoryczno – metodyczną w ramach działalności WDN.

Nasza dbałość o jakość pracy to przede wszystkim:

 • dialog z dzieckiem, jego rodzicami, innymi nauczycielami oraz wszystkimi zainteresowanymi pracą danej placówki,
 • dostrzeganie indywidualności wychowanka,
 • widzenie nauczyciela jako osobowości wychowującej,
 • uznanie partnerstwa rodziców.

 

W pracy wychowawczej i dydaktycznej preferujemy otwarty styl i aktywne metody pracy, tworzone są sytuacje edukacyjne, które korelują z potrzebami dzieci i wyzwalają ich potencjał twórczy.

Uwzględnianie przez nas zasady stymulacji rozwoju to szukanie sposobów na pobudzenie, wzbudzenie zainteresowania. Zasadę kreatywności respektujemy przez pewną swobodę w wyborze technik, metod, przyborów i materiałów.

Ważną zasadą uwzględnianą przez kadrę pedagogiczną naszego przedszkola jest zasada plastyczności. Uwalniamy się od schematyzmu, rygorów zewnętrznych. Nauczycielki przedszkola w coraz szerszym zakresie stosują nowatorskie formy i metody pracy oraz dostosowują organizację dnia w przedszkolu uwzględniając  potrzeby rodziców i dzieci, z zastrzeżeniem, że nie narusza to zasad bezpieczeństwa, wymogów higieny psychofizycznej. Mamy świadomość, że  stosowanie dialogu edukacyjnego, ćwiczeń i gier dramowych, wizualizacji, relaksacji znakomicie wpływa na efekty pracy wychowawczej i dydaktycznej. Dlatego dbamy o wykorzystanie  tych metod pracy w codziennym projektowaniu sytuacji edukacyjnych.

Wprowadzamy też zmiany w  przestrzeni edukacyjnej. W swej pracy pedagogicznej realizujemy ideę, że przestrzeń, w której odbywa się edukacja małego dziecka winna być dla niego ważna, interesująca, przyciągająca jego uwagę.

Nasza działalność zespołowa opiera się na:

 • tworzeniu pozytywnej atmosfery pracy,
 • poczuciu wspólnych celów,
 • wykorzystaniu zaangażowania, entuzjazmu i talentu członków zespołu,
 • otwartości komunikacji interpersonalnej,
 • postrzeganiu konfliktu jako okazji do twórczego rozwiązania problemu i przekształcaniu go we współpracę.

Cykliczne imprezy

Cykliczne imprezy i uroczystości w naszym Przedszkolu 

 •  Pasowanie na Przedszkolaka
 • Święto Jesieni połączone
 • Spotkanie z policją
 • Spotkanie  ze  strażakami
 • Mikołajki
 • Wigilia
 • Bal Przebierańców
 • Międzyprzedszkolny Przegląd Wrocławskich Chórów Przedszkolnych
 • Zabawa karnawałowa
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Międzyprzedszkolny Konkurs Przedszkolaki o zdrowiu Śpiewają i wiosnę witają
 • Śniadanie  Wielkanocne
 • Międzyprzedszkolny konkurs- Interpretacja ulubionej bajki
 • Przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne
 • Festyn rodzinny
 • Dni otwarte
 • Dzień Dziecka połączony  z  wycieczką