ZASADY KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI CZASU POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU NR 87 IM. WROCŁAWSKIE DZIECIAKI WE WROCŁAWIU

§ 1

KARTA DO ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI POBYTU

DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 1. Dla każdego dziecka przeznaczona jest karta oznaczona indywidualnym numerem. 
 1. Karta nie jest imienna posiada numer identyfikacyjny. 
 1. Karta jest własnością Przedszkola nr 87 im. Wrocławskie Dzieciaki we Wrocławiu. Nie należy umieszczać na niej żadnych napisów, znaków, rysunków, naklejek itp. 
 2. Rodzic zobowiązany jest do zwrotu karty na koniec edukacji w Przedszkolu.
 1. Rodzic/opiekun otrzymuje bezpłatnie jeden egzemplarz karty. Zobowiązuje się do rejestrowania za jej pomocą czasu pobytu dziecka w przedszkolu w momencie wejścia i wyjścia z budynku przedszkola. 
 2. Fakt utraty karty musi zostać niezwłocznie zgłoszony do dyrektora Przedszkola nr 87 im. Wrocławskie dzieciaki we Wrocławiu oraz do wychowawców grup.
 3. W przypadku utraty lub zniszczenia karty będącej własnością Przedszkola nr 87 im. Wrocławskie  Dzieciaki we Wrocławiu, rodzic/opiekun może zostać obciążony kwotą rekompensującą koszt zakupu nowej karty.
 1. Karty mogą zostać wydane zakodowane wyłącznie dla osób wskazanych w „Oświadczeniu o odbiorze dziecka z przedszkola” i nie mogą być udostępniane osobom nieupoważnionym. 
 2. Rodzic/opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowanie kart. 

§ 2

EWIDENCJA CZASU POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 1. Czytnik wejściowy i wyjściowy, do ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu umieszczony jest    na ścianie korytarza pomiędzy  drugimi drzwiami wejściowymi      a szatnią.
 2. Przyłożenie karty do czytnika wejściowego powinno nastąpić niezwłocznie po wejściu rodzica/opiekuna do przedszkola. 
 1. Po odebraniu dziecka od wychowawcy, rodzic/opiekun zaznacza godzinę odbioru dziecka przez zbliżenie karty do czytnika wyjściowego, w momencie opuszczania placówki przedszkola. 
 1. Zbliżenie karty do czytnika powoduje zaznaczenie godziny wejścia lub wyjścia z przedszkola.  
 1. W celu zarejestrowania godziny wejścia lub wyjścia dziecka, należy zbliżyć kartę do czytnika, nie dłużej niż na dwie sekundy. 
 1. Potwierdzenie odczytania godziny zostanie oznaczone pojedynczym sygnałem dźwiękowym i zapaleniem kontrolki w kolorze zielonym. 
 1. W przypadku niezarejestrowania godziny przyprowadzenia lub odebrania dziecka, odpłatność naliczana będzie od godz. 7.00 do godz. 17:00. 
 1. W razie braku lub utraty karty odpłatność naliczana będzie od godz. 7.00 do godz. 17:00. 
 2. W przypadku zauważenia usterki czytnika, rodzic zobowiązany jest do natychmiastowego przekazania tej informacji intendentowi bądź nauczycielowi w grupie, który odnotuje godzinę przyjścia lub wyjścia dziecka w formie papierowej, a po usunięciu usterki dane te będą wprowadzone do systemu.
 1. W pierwszym dniu pobytu dziecka w Przedszkolu w nowym roku szkolnym nauczyciel rejestruje czas pobytu dziecka w Przedszkolu na liście papierowej i pracownik Przedszkola rejestruje ten czas w systemie.
 2. Użytkowanie karty elektronicznej następuje od  dnia otrzymania karty.

§ 3

SPOSÓB NALICZANIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT

I WYŻYWIENIE DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 1. Miesięczna wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje aktualna Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określania czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalania wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Wrocław w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć. 
 1. Płatności naliczane są z dołu na podstawie odczytów z elektronicznej rejestracji pobytu dziecka w przedszkolu. 
 2. Do rejestracji pobytu dziecka w Przedszkolu brane jest pod uwagę pierwsze zdarzenie wejścia i ostatnie zdarzenie wyjścia.