REGULAMIN RADY RODZICÓW

DZIAŁAJĄCEJ PRZY PRZEDSZKOLU NR 87 „WROCŁAWSKIE DZIECIAKI”  WE WROCŁAWIU

 1. Wstęp
 2. Zakres działania Rady Rodziców
 3. Organy Rady Rodziców, ich kompetencje i sposób powoływania
 4. Działalność finansowa

Podstawa prawna :

 1. Statut Przedszkola Nr 87”Wrocławskie dzieciaki”
 2. Ustawa o systemie oświaty- z 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami

Ad. I

 1. W przedszkolu może działać rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców     i wychowanków.
 2. Udział rodziców powinien przyczyniać się  do ciągłego podnoszenia jakości pracy placówki, dbania o harmonijny rozwój małego dziecka , przygotowania młodego pokolenia do życia w przyszłości, w wartościach uniwersalnych: takich jak dobro, piękno , przyjaźń.
 3. Rada Rodziców jest organizacją działającą w obrębie Przedszkola Nr 87 we Wrocławiu. Organizacja ta jest samorządnym przedstawicielem rodziców, współdziałającym z dyrektorem przedszkola, Radą Pedagogiczną, organem sprawującym nadzór pedagogiczny, organem prowadzącym oraz innymi instytucjami jak np. Rada Osiedla.
 4. Rada Rodziców  służy  współdziałaniu rodziców i nauczycieli w celu tworzenia przyjaznego środowiska  dla ujednolicenia oddziaływań na rzecz dzieci przez rodzinę i przedszkole w  procesie szeroko rozumianego wychowania, opieki          i kształcenia.
 5. Rada Rodziców może występować do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór z wnioskami           i opiniami dotyczącymi we wszystkich sprawach przedszkola

Ad.II

 Zakres działań rady rodziców:

Rada rodziców  działa  wyłącznie  na podstawie tego regulaminu, do jej kompetencji należy:

 • Współudział w  planowaniu pracy przedszkola
 • Pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy przedszkola
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym
 • Organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie i środowisku lokalnym w szczególności wychowania w wartościach uniwersalnych przygotowując jednocześnie małe  dzieci  do życia w przyszłości
 • Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla przedszkola, zwłaszcza  na działalność opiekuńczo- wychowawczą oraz na rzecz dzieci potrzebujących pomocy finansowej

Ad.III

Rodzice współdziałają  z przedszkolem za pośrednictwem Rady Rodziców powołanej z ogółu rodziców.

ORGANY RADY RODZICÓW:

 

Zarząd rady rodziców:

 • przewodniczący
 • wiceprzewodniczący
 • skarbnik
 • kasjer
 • sekretarz
 • komisja rewizyjna
 • członkowie
 1. Na zebraniu rodziców, w tajnych wyborach  wyłanianych zostaje co najmniej 5 przedstawicieli rodziców wychowanków przedszkola.
 2. W wyborach, jednego wychowanka reprezentuje jeden rodzic
 3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym

Skład zarządu w szczególności :

wspiera działania na rzecz  szeroko rozumianego rozwoju przedszkola

 

 • w zakresie żywienia wychowanków
 • wzbogacania, wspierania nauczycieli w organizowaniu bogatych ofert edukacyjnych
 • wspieraniu kierunków pracy przedszkola
 • współpracy ze środowiskiem lokalnym na rzecz wychowanków

 

Zadaniem przewodniczącego jest kierowanie  całokształtem prac Rady, a przede wszystkim:

 • opracowanie planu  działalności i planu finansowego na dany rok szkolny- przedstawienie do zatwierdzenia całej Radzie
 • zwoływanie i prowadzenie obrad rady, przynajmniej trzy razy w roku (okazjonalnie na prośbę któregoś z członków Rady)
 • współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady , włączenie ich do realizacji planu
 • kierowanie działalnością finansowo- gospodarczą Rady
 • przekazywanie opinii i postulatów rodziców – dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej
 • reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz

 

Zastępca przewodniczącego wspiera  działalność przewodniczącego, a w przypadkach jego nieobecności przyjmuje jego obowiązki. 

Zadaniem skarbnika   jest prowadzenie  całokształtu działalności finansowo- gospodarczej   Rady Rodziców poprzez nadzór nad realizacją wydatków zgodnie z planem finansowym

Rada Rodziców  może gromadzić  dodatkowe fundusze  poprzez organizowanie między innymi: np. aukcji prac dziecięcych, kiermaszy, itp.

Wydatki dokonywane są  na podstawie planu finansowego, o którym mowa poniżej .

Komisja Rewizyjna ma obowiązek przynajmniej dwa razy w roku przeprowadzić kontrolę półroczną i roczną przychodów i wydatków oraz prawidłowości ich rejestrowania. W szczególnych przypadkach zgłoszonych przez rodziców przeprowadza się  dodatkową kontrolę .

Sprawozdanie z prac komisji Rewizyjnej oraz działalności rady Rodziców powinno być podane do wiadomości ogółu rodziców, w formie dowolnej np. na zebraniu ogólnym rodziców czy też na tablicy informacyjnej Rady Rodziców.

Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.

Zmiany w składzie zarządu odbywają się w czasie pierwszych spotkań Rady Rodziców w miesiącu wrześniu.

Ad.IV

Działalność  finansowo – gospodarcza prowadzona jest w zakresie prac Rady Rodziców

 • dochodów z działalności np. z kiermaszy świątecznych organizowanych na terenie przedszkola, z datków różnych instytucji
 • środki Rady Rodziców wydatkowane są zgodnie                  z uchwalonym planem finansowym/ preliminarzem przychodów i wydatków.

 

Powyższy regulamin Rady Rodziców opracowany jest w oparciu o aktualne przepisy prawa oświatowego.

 

Z dniem  wejścia w życie regulaminu Rady Rodziców traci moc Regulamin z dnia 12.09.2014 roku

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania :

 

Wrocław, 15 września  2016 rok

About Author